Jehoszua, Jezus, Syn Boży, Słowo, Droga, Prawda, Życie
Strona Główna Artykuły KontaktMarca 23 2023 16:29:08
Nawigacja
Artykuły
Szukaj
Ja i moja rodzina:
28 Rozdział Ezechiela

 

Ezechiela 28

„I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz - a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły - (3) Rzeczywiście jesteś mędrszy niż Daniel, żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta, (4) Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę: Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach, (5) Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa, (6) Przeto tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże, (7) Dlatego Ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody; te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości i zhańbią twoją świetność, (8) Strącą cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz. (9) Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali: Jestem bogiem, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i w mocy tych, którzy cię kładą trupem? (10) Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo Ja to powiedziałem - mówi Wszechmocny Pan. (11) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną na królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. (14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. (15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. (16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. (17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. (18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. (19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki...”
(Ezechiela 28:1-19).  

Dwudziesty ósmy rozdział księgi Ezechiela zawiera zarówno - ciąg dalszy proroctw zawartych w 26 i 27 rozdziale, czyli literalne fakty dotyczące między innymi starożytnego miasta Tyru, jak i historię szatana przedstawioną w parafrazie króla Tyru. 

Najpierw nawiązanie do literalnych faktów. 

Tyr zlokalizowany jest w obecnym Libanie, około 35 km na południe od Sydonu. Miasto zbudowane zostało na niewielkiej skalistej wyspie, położonej w odległości około 600 m od brzegu na Morzu Śródziemnym, co stanowiło idealną strategię do obrony przed najeźdźcą. Natomiast na wybrzeżu znajdował się „Stary Tyr”, który stanowił zaopatrzenie dla miasta głównego zlokalizowanego na wyspie. 

Niegdyś było to niezwykle słynne miasto na całym Bliskim Wschodzie. Stanowiło bowiem największe centrum kupieckie i miało jedną z najlepszych flot dalekomorskich. Tyr był wówczas tak doskonale ufortyfikowany, że jeszcze nikt nigdy nie zdołał go podbić, lecz na początku VI wieku p.Ch. prorok Ezechiel zapowiedział Tyrowi następujący los:
- Nabukadnesar zniszczy miasto na wybrzeżu (Ezechiela 26:8),
- wiele narodów zwróci się przeciwko Tyrowi (Ezechiela 26:3),
- rozwalą jego mury i wieże (Ezechiela 26:4, 12),
- budowle Tyru, nawet drzewo i gruz wrzucą w morze (Ezechiela 26:12),
- Tyr stanie się gołą skałą (Ezechiela 26:4),
- nie będzie zamieszkany (Ezechiela 26:14),
- rybacy suszyć będą na jego miejscu sieci (Ezechiela 26:5).
 

Babilończycy pod wodzą Nabukadnesara oblegli Tyr.
Zdobyli miasto na wybrzeżu.
Zniszczyli jego mury i wieże.
Tyryjczycy przenieśli jednak swój dobytek na wyspę.
Po oblężeniu, które trwało 13 lat (585-573), Nabukadnesar zgodził się negocjować. Darował królowi Tyru tron, a jego mieszkańcom życie, w zamian za uznanie jego supremacji i przyjęcie konsula babilońskiego. 

W ten sposób wypełniła się część biblijnych proroctw o Tyrze.
Co jednak z tymi, które mówiły, że nawet drzewa, gruz i kurz Tyru zostaną wrzucone do morza?
 

Reszty dokończyli grecy pod dowództwem Aleksandra Wielkiego w 322 roku.
Nabukadnesar jedynie zniszczył Tyr położony na wybrzeżu (Ezechiela 26:8), natomiast wiele narodów pod wodzą Aleksandra Wielkiego zwróciło się przeciw Tyrowi na wyspie (Ezechiela 26:3). Wówczas kamienie, drzewa, gruz, nawet proch miasta wrzucono w morze (Ezechiela 26:12) – po to, aby z gruzów zburzonej uprzednio, lądowej części miasta zbudować ogromną groblę, łączącą wyspę z lądem stałym.

Wykorzystując kamienie, drewno oraz gruzy „Starego Tyru”, Aleksander skonstruował groblę (drogę nasypową) prowadzącą do wyspy przez Morze Śródziemne.
 Na skale, gdzie stał dawny Tyr, pozostały tylko ruiny (Ezechiela 26:4). Rybacy czyszczą i suszą tam swe sieci (Ezechiela 26:5). Stary Tyr pozostał nieodbudowany (Ezechiela 26:14), choć kilkakrotnie próbowano to uczynić — za każdym razem na przeszkodzie stawało trzęsienie ziemi czy silny sztorm, tak iż nadal jest nieodbudowany i niezamieszkany, pomimo wręcz idealnych do tego warunków tam panujących.
Przypadek? 

W ten sposób wypełniło kilka szczegółowych proroctw wypowiedzianych w czasie, gdy Tyr należał do najpotężniejszych miast świata. 

A oto nawiązanie do historii zbuntowanego anioła - diabła, przedstawione w parafrazie króla Tyru.

Ludzki król (lub miasto w ogóle, rozdział 27) choć zapewne był pyszny i dumny, jak i całe potężne miasto - to bez cienia wątpliwości większość proroczych słów i opisów jego osoby, które znajdujemy w tym rozdziale (zwłaszcza wersety 12-17) - zdecydowanie w żaden sposób nie może odnosić się do człowieka – człowiek (Książę Tyru) posłużył jedynie za fundament na którym przekazano nam informacje i opisano zupełnie inną osobę (Król Tyru), która za tym „Księciem Tyru” (będącą jego marionetką) stała – zdecydowanie nie ludzką osobę…
 

Ezechiela 28:2.
„Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem… i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły”. 

Na tym polu diabeł nadal odnosi sukcesy, wynosząc się nad Ojca i Syna - odbiera chwałę i cześć od miliardów nieposłusznych Bogu ludzi, choćby od wyznawców boga trójjedynego, czy boga w trójcy, którzy jednomyślnie zbuntowanym głosem krzyczą:
(osobowy) Duch Święty (diabeł) z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę (Sob. Wat. II, Konst. Dei verbum, 10). 

Nadal działa wśród wszelakich czarowników i bałwochwalców, którzy „…naśladują władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych” (Efezjan 2:2). 

Lecz jego „zamysły”, kłamstwa i podstępy są dzieciom Bożym dobrze znane i wciąż przy pomocy Pisma, jak i działalności Ojca i Syna - rozpoznawane, tak aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem są nam dobrze znane” (2 Koryntian 2:11). 

„I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. (15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki” (2 Koryntian 11:13-15).

Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. (13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się” (Efezjan 6:11-13). 


Ezechiela 28:3.
„Rzeczywiście jesteś mędrszy niż Daniel, żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta”. 

Ponieważ szatan liczy już sobie co najmniej 6000 lat – jest doświadczony („mądry”).
Ponieważ jest istotą duchową o wiele większych możliwościach niż człowiek – toteż ludzkie (prorok Daniel symbolizujący wiedzę i mądrość) sekrety i tajemnice nie są przed nim zakryte, jak i przeszłe dzieje… 


Ezechiela 28:4.
„Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę: Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach”.

Ponieważ do momentu zwycięstwa Chrystusa, diabeł posiadał władzę nad śmiercią, jaki i nad bałwochwalczymi narodami – swoją przebiegłością (roztropnością) rozciągnął swoje panowanie nad ludźmi, podporządkowując ich sobie (oczywiście diabeł działał jedynie z dopustu Bożego, a obecnie ma wpływ tylko na ludzi, którzy Jedynemu Prawdziwemu Bogu nie wierzą w świadectwo o Jego Synu, jak i nie są posłuszni wyłącznie Jego Synowi, jako ustanowionemu Panu [zakonodawcy] i Królowi).
I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. (6) I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. (7) Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. (8) A odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył” (Łukasza 4:5-7). 

Na to się został posłany Syn Boży,aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga (Dzieje 26:18, por. Jana 1:12). 

Tak iż obecnie istnieją tylko dwie grupy ludzi:
Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie(1 Jana 3:10). 

Dlatego dziękować powinniśmy Bogu za to, że nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego” (Kolosan 1:13). 

Tak jak Pismo uczy, że Królem „Królestwa Bożego” jest Syn Boży Jehoszua, tak konsekwentnie uczy, że królem wrogiego, przeciwstawnego Mu – „królestwa ciemności” jest szatan – zbuntowany anioł, który jest panem dla tego świata, czyli tych wszystkich ludzi, którzy wierzą w innych bogów (trójca, trójjedyny, Allach, Jehowa i anioł Michał, itd.), szamanów, czarowników, wróżbitów, buddystów, hindusów i wszelkiej maści okultystów, zwolenników New Age, tych ludzi, którzy nie wierzą w JEDNORODZONEGO SYNA BOŻEGO (Jana 1:18) i tych wszystkich, którzy należą do wszelkiej maści instytucji religijnych, choćby takich jak te, które głoszą konieczność podporządkowania się „dekalogowi”, zamiast przykazaniom (zakonowi Chrystusa) Syna Bożego – niestety pomimo świadectwa Słowa Bożego – oni także „poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności(Rzymian 1:21). 

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. (36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim” (Jana 3:35-36, por. Jana 1:18). 

Po raz kolejny, także w tym artykule powtarzam, podkreślam i zwracam uwagę na te dwa elementy życia wiecznego – „wiara i posłuszeństwo” (Jednorodzonemu Synowi Bożemu) wymienione w powyższym wersecie.
To proste – zrzućmy zbędny balast, gdyż:
Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna” (2 Jana 9).  


Ezechiela 28:5.
„Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa”. 

„Zdolności kupieckie” – to działalność szatana i jego upadłych aniołów, która w całej historii ziemi była pełna podstępu, kłamstwa i przewrotności - tak, jak to opisał Chrystus, nazywając go ojcem kłamstwa:
„Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę (41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa(Jana 8:40, 41, 44). 

Podobne słowa znajdujemy w księdze Objawienia - skierowane w kierunku kościoła rzymsko-katolickiego (Watykanu), który jako szczególne narzędzie diabła na przestrzeni wieków - jak nikt inny - wsławił się ogromem swego szeroko pojętego „handlu” (największych kłamstw, matactw, najokrutniejszych zbrodni, zboczeń i wykroczeń, prześladowań niewinnych, itp.).
„Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; (17) w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala, (18) i widząc dym pożaru jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego?” (Objawienie 18:16-18, por. Objawienie 17). 

Pojawienie się tej instytucji (Krk), która spłodziła następnie swoje dzieci (kościoły protestanckie, adwentystyczne, ekumeniczne i całą masę innych) zapowiadał już apostoł Paweł:
„A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić” (2 Tesaloniczan 2:9-10). 

Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, (4) i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” (2 Tymoteusza 4:3-4).  


Ezechiela 28:8, 18-19.
„Strącą cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz.(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. (19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki”. 

Kiedy wypełniły się te słowa?
W pierwszej połowie I wieku. Spójrzmy.  

Strącą cię do dołu”. 

Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. (19) Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. (20) Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane” (Łukasza 10:18-20). 

„Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony(Jana 12:31). 

I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego” (Objawienie 12:7-11). 

„Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił”.

„Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Objawienie 12:12).

Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. (9) Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze” (1 Piotra 5:8).

„…obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli”. 

„Raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. (20) A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami” (Rzymian 16:19-20). 

„Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć (1 Jana 5:18). 

Poprzez uwierzenie w świadectwo Jedynego Prawdziwego Boga z którego ręki wszystko pochodzi - o Jego Jednorodzonym Synu przez którego wszystko istnieje (1 Koryntian 8:6, Jana 1:1-3, 18), a który to na „krótką chwilę” stał się człowiekiem z krwi i kości o naturze wyłącznie ludzkiej (przyszedł w ciele), będąc jedynym sprawiedliwym człowiekiem oddał swoje bezgrzeszne życie w ramach okupu za nasze grzeszne życie, które teraz zostaje porzucone wraz z poprzednim grzesznym życiem (starym człowiekiem), aby oddać się we władanie i wyłączne posłuszeństwo Jedynemu Panu – Jehoszua - diabeł zostaje wobec takiej osoby – dziecka Bożego – związany:
Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego (17) A Jezus odpowiadając, rzekł mu (18) …na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go(Mateusza 16:16-18). 

Na tym wyznaniu Piotra, czyli na tej wierze – opoce, powtórzonej przez Jana:
„A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (10) Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. (11) A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. (12) Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota (1 Jana 5:5, 10-12) - Chrystus buduje swój „Kościół” i każdy jego członek z osobna jest zwycięzcą, którego diabeł nie może tknąć – jest „związany” w stosunku do dzieci Bożych!
„Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (1 Jana 4:4). 

Ojciec i Syn jedynie dopuszczają do głosu szatana, jeżeli ludzie się od Nich sami odwracają, nie wierzą i nie ufają Im…Ewentualnie pozwalają na krótkotrwałe doświadczenie wiary swych sług:
Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę(Łukasza 22:31, por. Objawienie 2:10). 

„…stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki”.
 
Osoba diabła, jak i jego przewrotna działalność zostały przez Jehoszua obnażone, to On rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi” (Kolosan 2:15).

Diabeł został osądzony i jego czas dobiega końca…

„…o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony (Jana 16:11).


Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele (Objawienie 12:12). 

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. (9) Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze” (1 Piotra 5:8).   

O ile powyższe fragmenty tekstu z księgi Ezechiela możemy odnosić zarówno do człowieka – „Księcia Tyru”, jak i pysznej, upadłej istoty duchowej, o tyle poniższy fragment bez cienia wątpliwości odnosi się tylko i wyłącznie do istoty duchowej, którą zdecydowanie jest szatan, diabeł. 

Ezechiela 28:12-17.
Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. (14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. (15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. (16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. (17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali”. 

O kogo chodzi, kto żył (żyje) tyle wieków? Ludzki król Tyru?
Czy jakikolwiek człowiek oglądał ogród Eden, poza Adamem i Ewą?
Kto został zrzucony na ziemię? Człowiek? 

Bóg nie musiałby wplatać tej opowieści, jeżeli chciałby nam opowiedzieć wyłącznie o człowieku, jednak chciał nam tutaj przekazać konkretną wiedzę o swoim przeciwniku (szatanie) i jego początkach, podobnie jak prorok Izajasz:
„O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy (anioły) Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym (Izajasza 14:12-14). 

Z powyższych fragmentów między innymi wynika, że szatan:
- został stworzony (jako jedno z wielu stworzeń) zanim pojawił się człowiek na ziemi,
- kiedyś był w prawdzie, a więc „był” stworzeniem wiernym Bogu i posłusznym Jego woli,
- kiedyś był aniołem Bożym o pewnej „pozycji” (może archanioł, a być może cherub?), „pięknie” i rozległych „zdolnościach”, które przyczyniły się do tego, iż zaczął być wyniosły i myśleć o sobie więcej niż powinien, mało tego zaczął wynosić się nad swego Stwórcę,
- w bliżej nieokreślonym czasie sprzeniewierzył się Bogu,
- pozwolił sobie na „rozległy handel”, czyli rozmaite kłamstwa, podstępy i intrygi, które pociągnęły na stracenie wraz z nim rzesze innych aniołów (przypuszczalnie 1/3 aniołów – Objawienie 12:4). 

P.s.
Jak na przykład mogła wyglądać jego przewrotna działalność pośród aniołów w niebie?
Diabeł chodząc tam i z powrotem podobnie, jak czynią to kupcy i handlarze, chodzący i proponujący swój towar, mógł „przy rozległym swoim handlu” – „handlować” choćby w następujący sposób, mówiąc do innego duchowego stworzenia:
„Ty jesteś wspaniały! Ty masz talent! Gdybym to ja był na miejscu Boga (lub Syna Bożego), wówczas na pewno bym ciebie docenił i dał pozycję i władzę, która się tobie należy!
Dlaczego niby nie wolno tego i owego, czyż to niedorzeczne?
Po co to?
Do końca życia chcecie być uległymi, posłusznymi szaraczkami?
Gdybym to ja sprawował władzę dałbym wam większe możliwości i swobodę, moglibyśmy to i owo…
Poza tym, czy rzeczywiście Bóg (lub Jego Syn) powiedział…”
 

Oczywiście to tylko moje luźne spekulacje na temat tego, w jaki między innymi  sposób przypuszczalnie 1/3 aniołów mogła okazać się nielojalna względem Boga i Jego SŁOWA na skutek buntowniczej działalności „diabła”… 

Diabeł wszedł na drogę buntu i kłamstwa, a swoje kłamstwo zaszczepił kolejnym istotom.
Po zwiedzeniu istot anielskich wraz z którymi szatan został „wygnany” na ziemię, udało mu się tutaj dokonać tego samego - zwiódł pierwszego Adama i pojawił się grzech, który oddzielił człowieka od Jego Stwórcy, tym samym odbierając Adamowi rządy na ziemi. Tym też sposobem szatan stał się „księciem tego świata”.
„Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi, bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie” (Jana 14:30). 

Jak mówi Pismodiabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” (1 Jana 3:8). 

Panoszenie się diabła trwało do czasu, kiedy „Drugi Adam” pozbawił go władzy i pojednał ludzi z Bogiem (Objawienie 12:8-10).
Diabeł posiadał „władzę nad śmiercią” aż do czasu, gdy Jehoszua Chrystus odebrał mu ją poprzez Swoją śmierć i zmartwychwstanie:
„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła” (Hebrajczyków 2:14). 

O tamtej pory Pan jest blisko każdego Swojego naśladowcy, a szatan nie ma prawa, ani mocy, aby go tknąć, czy oskarżać (1 Jana 5:18).
„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, (4) w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga(2 Koryntian 4:3-4).

Choć aniołowie są istotami duchowymi – to są istotami śmiertelnymi, dlatego teżż wielu z nich zginie „drugą śmiercią”, która będzie udziałem każdego niewiernego i nieposłusznego stworzenia, zarówno aniołów, jak i ludzi w momencie powrotu Pana.
Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom (Mateusza 25:41).


Największym marzeniem, pragnieniem szatana - było zrównanie się z Bogiem.
Niejako osiągnął swój cel, gdyż udało mu się oszukać ogromną większość ludzi,  odgrywając rolę osobowego „Ducha Świętego” w postaci boga trójjedynego, czy też „Trójcy” - odbierając cześć równą Bogu, zgodnie z tym, co głosi Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie kościoła katolickiego z 325 i 381 roku po Chrystusie, aktualne po dziś dzień, także wśród córek tej odstępczej organizacji:
„Duch Święty z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę (DS 150). 

Pismo mówi, że naszą DROGĄ - Światłością, Prawdą, Życiem i Panem jest tylko i wyłącznie Syn Boży, który jest obrazem Boga Prawdziwego, a nie triadą bóstw.

Naszą DROGĄ, jak mówi Pismo, jest posłuszeństwo wyłącznie Jego (Jehoszua) słowom i przykazaniom, które nam dał od Jedynego Prawdziwego Boga Ojca. 

Wszyscy, którzy wybierają „INNĄ DROGĘ” zbierają owoce swojego wyboru, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie(Jana 12:35). 

Wszyscy „oni” w świetle Słowa - są najzwyklejszymi BUNTOWNIKAMI, nazwanymi przez Pismo CZAROWNIKAMI i BAŁWOCHWALCAMI – dziećmi ojca kłamstwa.
„Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność (ciągłe upieranie się przy swoim) jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom” (1 Samuela 15:22-23). 

Choć pokonany diabeł wie, że niedługo nastanie jego całkowity koniec, to nadal próbuje wszelkich podstępnych sztuczek, znaków, „rzekomych cudów” i kłamstw, „aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Mateusza 24:24).
Póki, co wciąż jeszcze prowadzi swą przewrotną działalność, wymierzoną także przeciwko ludowi Bożemu (1 Piotra 5:8, Efezjan 6:12, 2 Koryntian 11:13-15, Objawienie 12:11), ale jego los jest już przesądzony i on jest tego świadomy…
  


Paweł Krause
Komentarze
dominika dnia kwietnia 21 2012 19:21:37
Witam Panie Pawle.

Chce zapytac czy czyta Pan czasami jakies strony ludzi zajmujacych sie tak jak Pan sprawami duchowymi,wiara,Biblia.
Czy tez nie interesuje sie Pan tym co pisza inni i nie czyta zadnych innych artykulow.
Pytam dlatego,ze chcialabym dac Panu namiary na pewna strone,ktora takze uwazam za godna polecenia.
Jesli Pan zechce to podam a jesli Pan niczego innego nie czyta,to nie bede podawac.
Chce tylko zaznaczyc,ze nie jest to ta strona,ktora podala kiedys zdaje sie Pani Jola.
lider dnia kwietnia 22 2012 19:42:17
Witam.
Swego czasu poszukiwałem w internecie tego typu stron, a kiedy znalazłem tylko kłamstwo lub jak kto woli wiele prawdy na różny temat lecz zawsze z domieszką zakwasu i to takiego, który powoduje, iż cała nauka (wiara) się zakwasza (ulega zepsuciu), poprostu zrezygnowałem, tak aby poświęcić ten czas na badanie Pisma.

P.s.
W wolnych chwilach czytuję także książki o tematyce historycznej, starożytnej, archeologicznej, itp., które na różny sposób nawiązują do wydarzeń opisanych w Biblii.

Pani Dominiko, chętnie zapoznam się z treścią strony, o której Pani wspomniała - dobrze jest badać i słuchać, co inni mają do powiedzenia, tak aby móc ocenić, czy mówią jak Słowo i być może samemu wzbogacić się o lepsze zrozumienie niektórych spraw.
Proszę podać namiary.

Paweł
dominika dnia kwietnia 25 2012 14:23:20
Jednak po dalszym czytaniu stwierdzilam,ze nie bede podawac,gdyz moze sie Panu jednak nie podobac ta strona.
Przepraszam
lider dnia kwietnia 26 2012 12:29:04
Witam.

Pani Dominiko nie ma za co - ja się z tego bardzo cieszę, gdyż wiem czym jest to spowodowane (jaką nauką). Myślę, że jeszcze jakiś czas temu podałaby Pani ten link, ale już TERAZ tego Pani nie uczyniła.
Myślę, że także w tym właśnie przejawiła się Pani roztropność (por. Przysłów 2:8-13,15), której niegdyś zabrakło niektórym koryntianom.
''Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali.. znosicie to z łatwością'' (2 Koryntian 11:4).

A także - w co wierzę i taką mam nadzieję - spowodowane to jest miłością i chęcią dążenia tylko i wyłącznie do Prawdy, do odważnego ''trwania przy świadectwie o Jezusie'' (Objawienie 12:17).

Prawdy, której cała pełnia jest w Synu Bożym, który niegdyś powiedział:
''Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. (46) Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga. (47) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny'' (Jana 6:38, 46-47).

''I rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości; wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata. (24) Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach'' (Jana 8:23-24).

''Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie; kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi, (32) świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. (33) Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę'' (Jana 3:31-33).

''Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? (13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego'' (Jana 3:12-13, 16, 18).

Spójrzmy na powyższe cytaty, a następnie przeczytajmy poniższy:
''Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna'' (2 Jana 8:9).

Wielu NIE WIERZY, NIE TRZYMA SIĘ NAUKI PANA oraz zwiastuje ''innego Jezusa'', między innymi takiego, który nie istniał u boku Ojca przed ludzkim narodzeniem w Betlejem, jako ''syn człowieczy''.

Jak mówi Pismo - ''Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota'' (1 Jana 5:12).

Natomiast szaleńców i straceńców nie brakowało i nie brakuje.
''Gdy zwróciłem swoją uwagę na poznanie, badanie i szukanie mądrości i właściwego sądu, aby poznać, że bezbożność jest głupotą, a głupota szaleństwem'' (Koheleta 7:25).

Pozdrawiam,
Paweł
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 187
Nieaktywowany Użytkownik: 187
Najnowszy Użytkownik: Aga
"A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?" 1 Jana 5:5
... // ...