Jehoszua, Jezus, Syn Boży, Słowo, Droga, Prawda, Życie
Strona Główna Artykuły KontaktMarca 23 2023 15:43:26
Nawigacja
Artykuły
Szukaj
Ja i moja rodzina:
4 Rozdział
Rozdział 4 

„Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. (2) I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; (3) a Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. (4) A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. (5) A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych. (6) Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu; a w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. (7) Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. (8) A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. (9) A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, (10) upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: (11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.” (Objawienie 4:1-11). 

Przypomnijmy sobie teraz słowa z pierwszego rozdziału dziewiętnastego wersetu księgi Objawienia: „Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem”.

W czwartym i piątym rozdziale księgi Objawienia, zobrazowana została służba starotestamentowa symbolizująca zbawcze dzieło Jehoszua Chrystusa, które jest tutaj także zobrazowane w 5 rozdziale.
 

Nie można przyjmować, że wizja Postaci siedzącej na Tronie jest rzeczywistym widzeniem Boga, gdyż „Boga nikt nigdy nie widział…” (Jana 1:18; por. 1 Tymoteusza 1:17; 6:16).
Jest to scena symboliczna, jak symboliczne są pozostałe postacie.   

24 Starców.

Najpierw rozdział czwarty przedstawia rzeczywistość starotestamentową, kiedy Bóg (Postać siedząca na Niebieskim Tronie – wersety 2 i 3) przyjmował chwałę od kapłanów pełniących służbę w Przybytku, a poprzez nich od całego Zgromadzenia Izraelskiego.
A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców”. 

W Izraelu było tak wielu kapłanów, że nie mogli oni wszyscy jednocześnie służyć w świątyni i dlatego byli podzieleni na dwadzieścia cztery zmiany (1 Kronik 24:7-18). Każda z tych zmian posiadała swego przewodniczącego, znanego jako starszego z kapłanów.
Starcy przynosili modlitwy wiernych Bogu (Objawienie 5:8), a to należy do działalności kapłańskiej.
Podobnie i lewici byli podzieleni na dwadzieścia cztery zmiany, by wykonywać pracę w świątyni i chwalić Boga na harfach, psałterionach i cymbałach (1 Kronik 25:6-31)  - starcy także posiadali swoje harfy (Objawienie 5:8).

„Starcy”, o których mówią teksty, to najwyżsi kapłani lub przedstawiciele, starsi dwudziestu czterech zmian kapłańskich.
Podział kapłanów na 24 zmiany, został opisany w Pierwszej Księdze Kronik 24:1-18.
„Synów Eleazara i Achimelecha spośród synów Itamara podzielił Dawid z pomocą Sadoka na grupy, przydzielając im zakres czynności w obrębie ich służby; (4) i wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara. (5) Przydziału dokonano przez los, zarówno tych jak tamtych, gdyż zarówno wśród potomków Eleazara, jak i wśród potomków Itamara, byli książęta świątyni i książęta Boży.” (1 Kronik 24:3-5). 

Sugestia, że byli to najwyżsi kapłani ma dodatkowe potwierdzenie w tekście, mówiącym o tym, że na czołach dwudziestu czterech Starców były korony (Objawienie 4:4) – jak diadem na głowie najwyższego kapłana „Zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim jak na pieczęci napis: Poświęcony Panu.” (2 Mojżesza 28:36, 29:6; 3 Mojżesza 8:9). 

Na kapłanów wskazują także białe szaty Starców (3 Mojżesza 8:7, 13; por. 3 Mojżesza 16:3-4; Izajasza 61:10), podobnie jak fakt ofiarowania przez nich Bogu modlitw wiernych (Objawienie 5:8). 

4 Postacie.

Postacie poza symbolem aniołów - cherubów (Ezechiela 10:14) - tutaj wyobrażają czasy przed przyjściem Baranka - Syna Bożego w ciele, czyli Stary Porządek – Starego Przymierza.

Jaki?

Izraelici „i ich synowie stróżowali przy bramach świątyni Pana, to jest Namiotu Zgromadzenia; (24) odźwierni byli z czterech stron: ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa. (26) gdyż ci czterej główni odźwierni, którzy byli Lewitami, byli stale na stanowisku, jako postawieni nad komorami i skarbcami świątyni Bożej. (27) Nawet w nocy przebywali wokół świątyni, gdyż im zlecono stróżowanie, oni też mieli otwierać bramy co poranek (32) Spośród Kehatytów, ich braci, mieli niektórzy polecenie układać w sabat chleby pokładne. (33) A to byli śpiewacy, naczelnicy rodów lewickich, pomieszczeni w komorach przyświątynnych, wolni od innych zajęć, gdyż dniem i nocą byli na stanowiskach...” (1 Kronik 9:23-27, 32-33).
 Przypomnijmy sobie, jak przed chwilą czytaliśmy, że postacie „nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący” (4:9).

Ze Słowa Bożego wiadomo także, że Izraelici zbierali się i wędrowali pod swymi chorągwiami i znakami rodowymi w odpowiedniej kolejności – po trzy pokolenia pod jednym znakiem.
Także, gdy nadchodził Dzień Pojednania, dwanaście pokoleń ustawiało się w czworoboku wokół Przybytku, w którym była obecność - „chwała Boża” - „chwała Pana napełniała przybytek” (2 Mojżesza 40:35), dlatego tutaj widzimy „wokoło tronu cztery postacie”.

„Synowie izraelscy będą stawać obozem, każdy przy swoim sztandarze, przy znakach swoich rodów. Stawać będą osobno wokoło Namiotu Zgromadzenia.” (4 Mojżesza 2:2).

1. „Postać pierwsza podobna była do lwa” 

- od strony wschodniej, pod chorągwią Judy i znakiem rodowym lwa:
„Juda - ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, tobie kłaniać się będą synowie ojca twego. (9) Szczenię lwie, Juda; synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś; czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy?” (1 Mojżesza 49:8-10), zbierały się i wędrowały także pokolenia Issachara i Zabulona:
„I przemówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowy: (2) Synowie izraelscy będą stawać obozem, każdy przy swoim sztandarze, przy znakach swoich rodów. Stawać będą osobno wokoło Namiotu Zgromadzenia. (3) Od strony wschodniej stanie obozem pod sztandarem swojego obozu plemię Judy według swoich zastępów. Wodzem zaś synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba.(5) Obok niego stanie obozem plemię Issachara, wodzem zaś synów Issachara będzie Netanel, syn Suara;(7) Następnie plemię Zebulona, wodzem zaś synów Zebulona będzie Eliab, syn Chelona. (9) Wszystkich spisanych w obozie Judy jest sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta według ich zastępów. Ci wyruszać będą jako pierwsi.” (4 Mojżeszowa 2:1-3, 5, 7, 9). 

2. „postać druga podobna była do cielca” 

- od strony zachodniej, pod chorągwią Efraima i znakiem rodowym cielca:
„Najcenniejszymi darami ziemi i napełnienia jej, I łaską tego, który mieszka w krzaku. Niechaj to zstąpi na głowę Józefa I na ciemię wybrańca pośród braci jego. (17) Pierworodny cielec jego pełen jest chwały, Rogami bawołu są rogi jego, Nimi pobodzie ludy wraz z krańcami ziemi. Takie są dziesiątki tysięcy Efraima, Takie są tysiące Manassesa.” (5 Mojżesza 33:16-17), zgromadzały się także pokolenia Manassesa i Benjamina:
„Sztandar obozu Efraima stanie od strony zachodniej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda (20) Obok niego plemię Manassesa, wodzem zaś synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedasura; (22) Następnie plemię Beniamina, wodzem zaś synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego; (24) Wszystkich spisanych w obozie Efraima jest sto osiem tysięcy sto według ich zastępów. Oni wyruszać będą jako trzeci.” (4 Mojżesza 2:18,20,22,24). 

3. „postać trzecia miała twarz jakby człowieczą”. 

- od strony południowej, pod chorągwią Rubena i znakiem rodowym twarzy ludzkiej:
Rubenie, ty jesteś pierworodnym moim, siłą moją i pierworodnym męskiej mocy mojej, pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi.” (1 Mojżesza 49:3), zgromadzały się także pokolenia Symeona i Gada:
„Sztandar obozu Rubena stanie od strony południowej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura, (12) Obok niego stanie obozem plemię Symeona. Wodzem zaś synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja. (14) Następnie plemię Gada, wodzem zaś synów Gada będzie Eljasaf, syn Reuela. (16) Wszystkich spisanych w obozie Rubena jest sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt według ich zastępów. Oni będą wyruszać jako drudzy.” (4 Mojżesza 2:10,12,14). 

4. „postać czwarta podobna była do orła w locie.” 

- od strony północnej, pod chorągwią Dana i znakiem rodowym orła latającego zgromadzały się także pokolenia Asera i Neftalego:
„Sztandar obozu Dana stanie od strony północnej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszaddaja; (27) Obok niego plemię Asera. Wodzem zaś synów Asera będzie Pagiel, syn Ochrana;(29) Następnie plemię Naftaliego. Wodzem zaś synów Naftaliego będzie Achira, syn Enana;(31) Wszystkich spisanych w obozie Dana jest sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset. Oni wyruszać będą jako ostatni ze swoimi sztandarami.” (4 Mojżesza 2:25,27,29,31).

Zgromadzali się, jako wyruszający „z tyłu”, jako ostatni:

„Ich oblicza wyglądały u wszystkich czterech z przodu jak twarz ludzka, z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła.” (Ezechiela 1:10).


6 skrzydeł każdej z Postaci.

Podobnie jak człowiek, który posiada dwie ręce – każde z pokoleń dzieliło się na dwa hufce, pozostawiając środkiem wolne przejście do Namiotu Zgromadzenia.
„Stawać będą osobno wokoło Namiotu Zgromadzenia.” (4 Mojżesza 2:2,17,34, 1:52).

Sześć hufców trzech pokoleń
stojących pod jednym sztandarem ze znakiem rodowym, to właśnie „sześć skrzydeł” Postaci!
 

Wokoło i wewnątrz były one pełne oczu.
Z 4 księgi Mojżesza, rozdziału 2 wiemy, że z pokolenia Judy (sztandar lwa) zgromadzonych było:
- 74.600 osób.
Z pokolenia Issachara (sztandar lwa) zgromadzonych było:
- 54.400 osób.
Z pokolenia Zebulona (sztandar lwa) zgromadzonych było:
- 57.400 osób.

Razem pod znakiem lwa zgromadzało się 186.400 osób, tak więc sporo, a zatem te („skrzydła”), podobnie, jak reszta zdecydowanie były pełne oczu” – to właśnie jest ujęte pod symbolami mówiącymi o 6 skrzydłach pełnych oczu.

Wszystkie Postacie oddają chwałę Siedzącemu na Tronie.
Także dwudziestu czterech Starców pada przed Tronem, kłania się Siedzącemu i składa Mu w darze swe korony, dziękując za cud stworzenia!

Jest w tym obrazie coś charakterystycznego, co każe odnosić tę scenę do okresu kapłaństwa Aaronowego, a mianowicie:
Starcy i Cztery Postacie nie wielbią jeszcze Boga za dar zbawienia! Więcej Oni nie wielbią jeszcze Baranka! (Objawienie 4:10, porównaj z 5:13-14).

Scena ta bez wątpienia odnosi się do czasu przed Golgotą!
 

Przekaz wizji z 4 rozdziału Objawienia jest prosty. Opisuje ostatnie chwile funkcjonowania Kapłaństwa porządku Aaronowego. Po czym nadchodzi chwila szczególnego działania Bożego wobec ludzkości - zbawczego działania poprzez Syna, który został posłany na ziemię, by jako Mesjasz-Pomazaniec, pojednać ludzkość z Ojcem za cenę przelania własnej krwi (Rzymian 5:8-10).
W wersecie 5 czytamy: „A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty…”
Jest to zapowiedź ingerencji Boga, gdyż w Starym Testamencie manifestacja taka była zapowiedzią nadejścia i ingerencji Boga. (2 Mojżesza 19:16; 1 Królewska 19:11; Psalm 18:12-15). 

Jest, także rzeczą znamienną, że w wizji Tronu Bożego i siedzącej na nim Postaci oraz całego otoczenia, brak jest Baranka. Dopiero potem pojawia się On przed Tronem (Objawienie 5:6-7).

Paweł Krause
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 187
Nieaktywowany Użytkownik: 187
Najnowszy Użytkownik: Aga
"A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?" 1 Jana 5:5
... // ...